§1. Definicje

 1. Serwis - serwis internetowy "Asystent kadrowego" udostępniony pod adresem www.asystent-kadrowego.pl. Uruchamiany za pomocą przeglądarki internetowej na urządzeniu elektronicznym (komputer, tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet.
 2. Autor - twórca Serwisu "Asystent kadrowego", Maciej Cepiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CMD Maciej Cepiński z siedzibą w Poznaniu.
 3. Użytkownik - osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z funkcjonalności i zasobów Serwisu.
 4. Patron - osoba, która zdecydowała się dobrowolnie przekazać środki finansowe na rzecz Autora serwisu, za pomocą platformy Patronite.
 5. Kod Patrona - wygenerowany przez Autora ciąg znaków alfanumerycznych, przyznany indywidualnie każdemu z Patronów.
 6. Strefa Patrona - wydzielona część funkcjonalności Serwisu, do której Patron uzyskuje dostęp po wprowadzeniu Kodu Patrona.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Opisane w nim zostały prawa i obowiązki Użytkownika oraz Autora.
 2. Użytkownik poprzez korzystanie z Serwisu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Serwis i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

§3. Wymagania techniczne

 1. Do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową.
 2. Podłączenie urządzenia do sieci Internet jest wymagane do pobrania zasobów Serwisu, w tym wyników obliczeń oraz danych prezentowanych na stronie internetowej, a także w celu weryfikacji Kodu Patrona, za pomocą którego Użytkownik odblokowuje dostęp do zasobów zawartych w Strefie Patrona.

§4. Zasady korzystania

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu w dowolnym momencie po połączeniu się ze stroną internetową za pomocą przeglądarki internetowej.
 2. W momencie pierwszego połączenia do Serwisu, część zasobów nie jest dostępna dla Użytkownika. Zasoby te określone są mianem Strefy Patrona.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów Strefy Patrona, po wprowadzeniu indywidualnego kodu. Kod należy wprowadzić na podstronie Srefa Patrona. Po przeprowadzeniu weryfikacji wprowadzanego kodu, zasoby Strefy Patrona zostaną odblokowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem.
 4. Dostęp do zasobów Strefy Patrona zostanie przyznany Użytkownikowi na czas trwania wsparcia poprzez platformę Patronite. Dotyczy to wsparcia względem profilu o nazwie “Asystent kadrowego”, zarejestrowanego w serwisie Patronite, dostępnego pod adresem internetowym: https://patronite.pl/asystent-kadrowego
 5. Po zakończeniu okresu wsparcia, dostęp do zasobów Strefy Patrona zostanie ponownie zablokowany. Użytkownik ma możliwość przedłużenia/wznowienia subskrypcji na platformie Patronite, co skutkować będzie przedłużeniem/wznowieniem dostępu do zasobów Strefy Patrona.
 6. Aktualny status wraz z datą zakończenia okresu dostępu do zasobów Strefy Patrona prezentowany jest na podstronie Strefa Patrona.
 7. W okresie miesiąca przed planowanym zakończeniem subskrypcji, Serwis prezentować będzie stosowny komunikat, informujący Użytkownika o dniu, w którym dostęp do zasobów Strefy Patrona będzie zablokowany.
 8. Dostęp do pozostałych zasobów Serwisu, niebędących częścią Stefy Patrona, pozostaje darmowy przez cały czas działania Serwisu.
 9. Autor zastrzega prawo do zmiany sposobu dostępu do zasobów Serwisu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem.

§5. Płatności

 1. Serwis zawiera płatne funkcjonalności. Są to elementy zawarte w Strefie Patrona. Przykładowo mogą to być dodatkowe ustawienia w kalkulatorze wynagrodzeń.
 2. Dokonanie opłaty przez Użytkownika jest dobrowolne i nie jest wymagane do prawidłowego działania Serwisu.
 3. Dostęp do płatnych funkcjonalności wymienionych w punkcie 5.1, zostanie przyznany Użytkownikowi na czas trwania okresu wsparcia na platformie Patronite. Dotyczy to płatności przekazywanych na rzecz profilu o nazwie “Asystent kadrowego”, którego adres internetowy został wskazany w punkcie 4.4 niniejszego regulaminu.
 4. Sposoby płatności na rzecz “Asystenta kadrowego” opisane są w regulaminie platformy Patronite, dostępnym pod adresem internetowym: https://patronite.pl/regulamin
 5. Platforma Patronite umożliwia Autorowi wysłanie wiadomości do każdego z Patronów, dzięki czemu Autor może przekazać Patronowi kod dostępu do zasobów Strefy Patrona. Dotyczy to również tych Patronów, którzy dokonali anonimowej wpłaty, w rozumieniu regulaminu platformy Patronite, o którym mowa w punkcie 5.4 niniejszego regulaminu.
 6. Autor przekaże Patronowi wygenerowany kod dostępu do zasobów Strefy Patrona, w ciągu trzech dni roboczych, od momentu dokonania pierwszej wpłaty na rzecz “Asystenta kadrowego”.
 7. Ważność Kodu Patrona, a tym samym, dostęp Użytkownika do zasobów Strefy Patrona jest ograniczony czasowo. W zależności od wybranego sposobu płatności na platformie Patronite, kod może być ważny na czas określony lub nieokreślony. Kod jest ważny na czas okeślony, w przypadku dokonania jednorazowej płatności na z góry określony okres wsparcia (przykładowo jeden rok). Kod jest ważny na czas nieokreślony, w przypadku wybrania przez Użytkownika cyklicznych płatności, polegających na pobieraniu przez Operatora Płatności określonej kwoty z karty płatniczej Patrona.

§6. Zasada działania Kodu Patrona

 1. Użytkownik wprowadza kod w polu tekstowym dostępnym na podstronie Strefa Patrona.
 2. Po wybraniu opcji “Zatwierdź”, wprowadzony kod zostaje zweryfikowany w bazie wygenerowanych kodów.
 3. W przypadku pomyślnej weryfikacji, Użytkownik otrzymuje dostęp do zasobów Strefy Patrona.
 4. Serwis Asystent kadrowego nie umożliwia rejestracji indywidualnych kont Użytkownika. W związku z tym, odblokowanie dostępu do zasobów Strefy Patrona dotyczy jednego urządzenia, a także jednej przeglądarki internetowej. Serwis zapisuje informacje o dostępie do Strefy Patrona na urządzeniu końcowym Użytkownika, w tak zwanej pamięci podręcznej przeglądarki internetowej.
 5. W przypadku odinstalowania i ponownego zainstalowania przeglądarki na tym samym urządzeniu, wymagane będzie ponowne wprowadzenie Kodu Patrona, w celu uzyskania dostępu do zasobów Strefy Patrona. Ta sama zasada dotyczy wyczyszczenia danych pamięci podręcznej przeglądarki internetowej.
 6. W zależności od wybranej kwoty wsparcia na platformie Patronite, jeden Kod Patrona może być wykorzystany jednocześnie na jednym, dwóch, pięciu, lub dziesięciu urządzeniach.
 7. Użytkownik posiadający kod dla jednego urządzenia, wprowadza go w Serwisie, na jednym, wybranym przez siebie urządzeniu. W przypadku wprowadzeniu tego samego kodu na drugim urządzeniu, dostęp do zasobów Strefy Patrona na pierwszym urządzeniu zostanie zablokowany.
 8. Kod przeznaczony dla dwóch lub większej liczby urządzeń, może być wykorzystany przez więcej niż jednego Użytkownika. Dostęp do zasobów Strefy Patronite zostanie przyznany na kilku urządzeniach jednocześnie. W przypadku przekroczenia limitu, czyli wprowadzenia Kodu Patrona na liczbie urządzeń większej, niż przewiduje to określony limit, dostęp do zasobów Strefy Patrona zostanie zablokowany na urządzeniu, które jako pierwsze uzyskało dostęp.
 9. Przykładowy scenariusz:
  • Użytkownik Jan otrzymał Kod Patrona, którego limit to dwa urządzenia.
  • Jan wprowadził kod, łącząc się z Serwisem ze swojego laptopa, dzięki czemu uzyskał dostęp do zasobów Strefy Patrona.
  • Jan podarował kod koledze z biura - Andrzejowi. Andrzej wprowadził kod na swoim komputerze.
  • Limit urządzeń wynosi 2, zatem obaj Użytkownicy mogą korzystać z zasobów Strefy Patrona.
  • Jan zakupił nowego laptopa i na nim również wprowadził Kod Patrona.
  • Limit urządzeń został przekroczony. Dostęp do zasobów Strefy Patrona został przyznany na nowym urządzeniu Jana. Jednak w celu zachowania limitu urządzeń, dostęp do zasobów Strefy Patrona zostanie zablokowany na starym laptopie Jana, ponieważ tam kod był wykorzystany po raz pierwszy.
  • Rok później Użytkownik Andrzej zmienił pracę, dlatego Jan postanowił podarować swój kod koleżance z biura - Annie.
  • Anna wprowadziła kod, łącząc się z Serwisem za pomocą swojego laptopa, co ponownie spowodowało przekroczenie limitu urządzeń dla danego kodu. Stosując zasadę najwcześniejszej daty wprowadzenia, Anna uzyska dostęp do zasobów Strefy Patrona, natomiast dostęp ten zostanie zablokowany na laptopie Andrzeja.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Autora znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi osobny dokument. Dokument ten dostępny jest na podstronie Polityka prywatności.

§8. Odpowiedzialność Autora

 1. Autor nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu spowodowane:
  • awarią urządzenia Użytkownika,
  • jakością połączenia z siecią Internet,
  • działaniem innych czynników, będących poza kontrolą Autora.
 2. Informacje prezentowane w ramach serwisu Serwis, w szczególności wyniki obliczeń, służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje te nie stanowią żadnej formy opinii prawnej ani urzędowej interpretacji przepisów. Autor podczas tworzenia treści zawartych w Serwisie korzysta ze źródeł, które sam uznaje za rzetelne i sprawdzone. Ze względu na możliwość wystąpienia błędów Autor nie ponosi odpowiedzialności za zgodność treści prezentowanych w Serwisie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Autor nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik wykorzystuje informacje prezentowane w Serwisie.
 4. W przypadku wprowadzenia Kodu Patrona w celu uzyskania dostępu do zasobów Strefy Patrona, Autor odpowiedzialny jest za prawidłowe odblokowanie wszystkich elementów interfejsu graficznego oraz udostępnienie funkcjonalności będących częścią zasobów Strefy Patrona.
 5. Proces tworzenia konta Patrona, pobieranie i przekazanie środków pieniężnych, obsługiwane są przez właściciela platformy Patronite. Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy oraz opóźnienia powstałe w systemach zewnętrznych służących do obsługi płatności.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 03.09.2023 r.
 2. Autor ma prawo dokonywać zmian w Regulaminie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania w Serwisie.
 3. Wszelkie uwagi, sugestie i reklamacje mogą być przekazane Autorowi za pomocą poczty elektroniczej. Adres kontaktowy: asystentkadrowego@gmail.com