Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku

Asystent kadrowego rozbudowuje się dzięki Waszemu wsparciu. Dołączając do grona Patronów przyczyniasz się bezpośrednio do rozwoju całego serwisu. Wesprzyj projekt i zgarnij kod dostepu do zaawansowanych funkcji ze Strefy Patrona! [Sprawdź jak zostać Patronem]

USTAWIENIA
WYNIK
Wynagrodzenie: 0,00
Redukcja: 0,00
Wynagrodzenie po redukcji: 0,00
INFORMACJE

Instrukcja obsługi

1. Określ typ redukcji, w zależności od sytuacji życiowej pracownika (urlop, choroba, skróca umowa itp.).

2. Wybierz miesiąc, za który będziesz obliczać wypłatę.

3. Wpisz ile dni trwała absencja.

4. Wprowadź wartość wynagrodzena brutto.

5. Kliknij przycisk Oblicz. Asystent policzy o ile należy pomnieszyć wynagrodzenie, zgodnie z wybranym typem redukcji.

Definicja

Redukcja wynagrodzenia to inaczej wartość, o jaką należy pomniejszyć miesięczną stawkę wynikającą z umowy. Taka konieczność zachodzi w kilku sytuacjach. Jedną z nich jest wystąpienie nieobecności, która nie daje prawa do wynagrodzenia, przykładowo urlop bezpłatny. Wartość wynagrodzenia dzielimy wtedy przez liczbę godzin do przepracowania (nominał miesięczny). Tak otrzymaną stawkę godzinową mnożymy przez liczbę godzin nieobecności. Wynikiem tego działania będzie wartość redukcji, którą zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku, a następnie odejmujemy od początkowego wynagrodzenia pracownika. Dopiero ta kwota będzie stanowić podstawę do obliczenia wypłaty.

Przykład 1

Pracownik wynagradzany stawką miesięczną w wysokości 5000 zł brutto. Nieobecność zgłoszona w dniach 03.08.2022 - 05.08.2022. W sierpniu 2022 roku nominalny czas pracy wynosił 176 godzin. SPRAWDŹ GODZINY ROBOCZE W ROKU
Obliczenia wyglądają następująco:

3 dni * 8 h = 24 h (czas trwania absencji)5000 zł / 176 h * 24 h = 681,82 zł (wartość redukcji)5000 zł - 681,82 zł = 4318,18 zł (wynagrodzenie pracownika)

Podobnie postępujemy w przypadku zatrudnienia pracownika w trakcie miesiąca lub zakończenia stosunku pracy przed ostatnim dniem roboczym w miesiącu. Gdy pracownik wynagradzany jest stawką miesięczną, wartość określona w umowie stanowi wynagrodzenie za miesiąc przepracowany w całości. Natomiast pierwszy i ostatni miesiąc zatrudnienia mogą być przepracowane częściowo, co stanowi podstawę do redukcji wynagrodzenia. Suma godzin z dni zaplanowanych do przepracowania, w trakcie których pracownik nie świadczył pracy, posłuży do obliczenia redukcji.

Przykład 2

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę w dniu 10.10.2022 r. Stawka miesięczna w wysokości 4000 zł brutto. W październiku 2022 roku nominalny czas pracy wynosił 168 godzin. Wynagrodzenie za pierwszy miesiąc pracy wyniesie:

5 dni * 8 h = 40 h (nieprzepracowane godziny robocze)4000 zł / 168 h * 40 h = 952,38 (wartość redukcji)4000 zł - 958,38 zł = 3047,62 (wynagrodzenie pracownika)

Zwolnienie chorobowe, urlop macierzyński, rodzicielski lub inna absencja zasiłkowa, to kolejne przesłanki do pomniejszenia wynagrodzenie miesięcznego. Z tą różnicą, że za czas wymienionych nieobecności pracownik, w większości przypadków, nabędzie prawo do świadczenia z innego tytułu niż stosunek pracy. Może to być przykładowo wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy czy też zasiłek macierzyński. Za pozostałą cześć miesiąca pracownik otrzyma wynagrodzenie wynikające z umowy, pomniejszone w następujący sposób. Wartość wynagrodzenia dzielimy przez 30, niezależnie od liczby dni kalendarzowych w danym miesiącu. Otrzymaną stawkę dzienną mnożymy przez liczbę dni kalendarzowych choroby. Wartość redukcji odejmujemy od pełnego wynagrodzenia.

Przykład 3

Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na okres 05.09.2022 - 11.09.2022, czyli 7 dni. Stawka miesięczna wynikająca z umowy to 6000 zł. Obliczenia wyglądają następująco:

6000 zł / 30 dni * 7 dni = 1400 zł (wartość redukcji)6000 zł - 1400 zł = 4600 zł (wynagrodzenie pracownika)

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

§ 11.

1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie której pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 12.

1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca.